Back to top

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Burmistrza
Sylwia Kowalska

Kórnik, dnia 14 lipca 2021 roku

WB1-OSR.6220.37.2021

Zawiadomienie

o wszczęciu  postępowania

Na podstawie art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 247 z późn. zm.) i art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 735) zawiadamiam, że w dniu dzisiejszym zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Panattoni Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, którego reprezentuje Damian Sroka, ul. Jeleniogórska 18 B, 60-179 Poznań, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Hali przemysłowo – magazynowo –  usługowej. Inwestycja realizowana będzie na działkach o nr ewid. 14/2, 53/60, 53/75, 53/93, 53/94, obręb 0023 Żerniki, gm. Kórnik, pow. poznański, woj. wielkopolskie.

Wszelkich informacji dotyczących ww. sprawy udziela Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Kórnik, Plac Niepodległości 42, 62-035 Kórnik.